Slovinský kras

Predjamský grad

Kras je geologické označení pro soubor zvláštních tvarů a jevů vznikajících činností povrchové a podzemní vody v krajině, jejíž podklad tvoří rozpustné horniny hlavně vápenec či dolomit. Voda vsakující se z povrchu do podzemí rozšiřuje původní puklinové systémy a vytváří jeskynní komplexy. Krasové oblasti jsou málo zemědělsky úrodné, neboť v nich došlo k odstranění většiny zvětralinového pláště. Obnažená krajina krasových oblastí je náchylná podléhat chemickému zvětrávání, které je převážně dílem vody a vzdušného oxidu uhličitého. Z chemického hlediska dochází k reakci vzdušného oxidu uhličitého s vodou za vzniku slabé kyseliny uhličité. Slabě koncentrovaná kyselina začne postupně rozrušovat vápencový podklad, se kterým přechází do další chemické reakce. Chemické rozrušení horniny neustále postupuje a umožňuje tak vytváření někdy až bizarních tvarů v krajině.

Postojenská jeskyně

Postojenská jeskyně je součástí největšího jeskynního systému ve Slovinsku. Skládá se z více mezi sebou propojených jeskyní. Oblast mezi Postojnou a Škocjanem je druhým nejrozsáhlejším jeskynním komplexem na světě. A rovněž krásou se řadí k nejzajímavějším.

Více o Postojenské jeskyni...

Škocjanske jame

Škocjanské jeskyně nemají tak bohatou krápníkovou výzdobu jako Postojna jama, ale jsou tam ke shlédnutí gigantické prostory, které vyhloubila říčka Velka voda. Soustava pěti velkých a mnoha dalších jeskyň se soutěskami, vodopády, kaskádami a jezírky. Od roku 1986 jsou zapsány do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Systém je od základu vytvořen řekou Velka voda, která protéká přes jeskyně, kde padá v řadě kaskád a vodopádů,vytváří malá podzemní jezírka. Největší jeskyně je 164 metrů vysoká, 600 metrů dlouhá a 120 metrů hluboká. Ve výšce 48 metrů je most, přes který se přechází. Během prohlídky se seznámíme s Tichou jeskyní. V místě zvaném Ráj je krásná sintrová výzdoba, ve Velkém sále lze obdivovat impozantní krápníky. Nejkrásnější jsou však Obří brána a Mlynářovo jezero. Šumící a hlučící říčka zde doslova vyhlodala jeden z největších dosud známých podzemních kaňonů. Trochu odvahy je třeba, pokud chceme projít po můstku přes kaňon. Na konci okružní prohlídky se návštěvníci dostanou do přibližně 300 metrů hluboké a kolem 50 metrů vysoké Tominčovy jeskyně, která sloužila jako obydlí již v době kamenné. Po ukončení prohlídky se vyjede nahoru lanovkou.